Darmowe ogłoszenia

GRODZISK MAZOWIECKI, MILANÓWEK, PRUSZKÓW, BRWINÓW

Polityka prywatności serwisu ogłoszeniowego Oczko.waw.pl


W dniu 25.05.2018 r. w Polsce zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym pragnąc wypełnić nałożony na nas obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, określony w art. 13 RODO, prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej.


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Frey United Adam Barczyński z siedzibą ul. Chlebnia 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 2. Podmiotem przetwarzającym (tzw. procesorem) Pani/Pana danych osobowych jest home.pl operator zapewniający usługi hostingu
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usług polegających na publikacji ogłoszeń internetowych.
 4. Na podstawie art. 6 ust.1 litera b RODO, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 litera c RODO, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. obowiązku archiwizacyjnego).
 6. Na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z oceną prawidłowej realizacji umownych praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz koniczne do zawarcia umowy i realizacji poszczególnych zamówień, zleceń oraz współpracy.
 8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, innym niż podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym szczególności:
  - instytucjom państwowym
  - urzędom
  - organom administracji publicznej
  - sądom
  - organom ścigania
  - wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji
 9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie wychodzą poza Europejski Obszar Gospodarczy tzn. nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zapewnia Pani/Panu:
  - prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO
  - prawo do sprostowania/ uzupełnienia swoich danych zgodnie z art. 16 RODO
  - prawo do usunięcia swoich danych tzw. prawo do bycia zapomnianym zgodnie z art. 17 RODO
  - prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO
  - prawo do przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 RODO
  - prawo do sprzeciwu z zakresie swoich danych zgodnie z art. 21 RODO
 11. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w ramach profilowania oraz nie będą podstawą do automatycznie podejmowanych decyzji.
 12. W przypadku, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Jej/Jego danych osobowych jest niezgodne z RODO, informujemy, że zgodnie z treścią art. 77 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały okres współpracy, a także później tj, do czasu wymaganego przepisami prawa (np. prawa podatkowego, obowiązku archiwizacyjnego). Jednocześnie informujemy, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony do końca okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
 14. Szanując podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych wszystkie nośniki danych oraz konta zabezpieczone są odpowiednimi hasłami znanymi wyłącznie Administratorowi.
 15. Ewentualne zaktualizowane wersje informacji o ochronie danych osobowych zostaną przedstawione do Pani/Pana wiadomości.
projektowanie stron www Grodzisk Mazowiecki